آيا شامپوي تقويت کننده مو وجود دارد؟

آيا شامپوي تقويت کننده مو وجود دارد؟ ميزان مصرف شامپو به ميزان چربي، بلندي مو و نوع پوست سر بستگي دارد « تفاوت بين شامپوها براي مصرف‌کننده‌ها خيلي قابل لمس نيست» ميزان مصرف شامپو به ميزان چربي، بلندي مو و نوع پوست سر بستگي دارد و بايد به اندازه‌اي باشد که کف شامپو کل سطح اطلاعت بیشتر دربارهآيا شامپوي تقويت کننده مو وجود دارد؟[…]